W środę, 25 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Wręczenie odznaczeń państwowych przez Wojewodę Małopolskiego.
 5. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 6. Sprawozdanie Dyrektora PCPR z działalności Centrum Pomocy Rodzinie oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 7. Sprawozdanie Starosty z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2017 r.
 8. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o stanie przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Kraków-Powiat dotyczącego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Krakowie w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 – Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 – Karty Nauczyciela, w tym również nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Krakowski.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Zamknięcie obrad.