W Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, w piątek 27 kwietnia 2018r., miały miejsce ćwiczenia ewakuacyjne zwierząt z budynku gospodarczego w związku z informacją o jego pożarze. Celem ćwiczenia było m.in. sprawdzenie umiejętności podejmowania decyzji w sytuacji kryzysowej przez administratora obiektu, jak i współdziałania powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży, a także przeprowadzenie praktycznej ewakuacji, sprawdzenie systemu łączności i alarmowania oraz systemu SMS-owego powiadamiania Ochotniczych Straży Pożarnych.

Uczestnicy zostali zapoznani z wymogami wynikającymi z przepisów przeciwpożarowych oraz procedurą prowadzenia ewakuacji i przygotowania budynku do prowadzenia akcji. Sprawdzono też wyposażenie budynku w sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy oraz środki gaśnicze.

Po szkoleniu teoretycznym prowadzonym przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dyrekcja oraz personel Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie wzięli udział w części praktycznej, w której uczestnikami byli Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komenda Powiatowa Policji w Krakowie, Komisariat Policji w Krzeszowicach, Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze nr 3, 5 i 7 w Krakowie oraz 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czernichów.

Przebieg ćwiczeń obserwowali przedstawiciele starosty krakowskiego i wójta gminy Czernichów, dyrektorzy Wydziału Edukacji oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie i zaproszeni goście.

Ćwiczenie doskonalenia reagowania na zagrożenia odbywało się w ramach realizacji programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w Powiecie Krakowskim w latach 2014 – 2020 „Bezpieczny Powiat Krakowski”.