W czwartek, 24 maja 2018 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLIII zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu krakowskiego.
 7. Informacja o działaniach placówki straży granicznej w Krakowie-Balicach w 2017r.
 8. Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2017 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji w roku 2017 programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim w latach 2014– 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie termomodernizacji oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
 11. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2018 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/316/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie obrad.