Podczas XLIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie, która odbyła się w dniu 27 czerwca  br., radni przyjęli 12 projektów uchwał, w tym najważniejszą, w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 rok.

Przed rozpoczęciem zasadniczej części obrad starosta krakowski Wojciech Pałka podsumował działania Zarządu Powiatu w Krakowie pomiędzy sesjami. Następnie, skarbnik powiatu Bogumiła Glica przedstawiła sprawozdanie z wykonania Budżetu Powiatu Krakowskiego za 2017 rok oraz zapoznała obecnych z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego w minionym roku. Ponadto, przedstawiła sprawozdanie finansowe niezależnego biegłego rewidenta za rok budżetowy 2017. W dalszej części obrad Rafał Kopeć, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami zreferował stan mienia powiatu za ubiegły rok. Radni przy dwóch wstrzymujących się głosach podjęli uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.