W dniu 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, w obecności starosty krakowskiego Wojciecha Pałki oraz członka zarządu Powiatu Krakowskiego Arkadiusza Wrzoszczyka została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Powiatu Krakowskiego reprezentowanym przez dyrektora Łukasza Wróblewskiego, reprezentującego w imieniu Powiatu Krakowskiego rolę Inwestora, a Przedsiębiorstwem Robót Ogólnobudowlanych, Drogowych i Mostowych reprezentowanym przez Oskara Niezabitowskiego na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K Przestańsko – Kacice – Słomniki w miejscowościach Prandocin, Prandocin Wysiołek, Januszowice, Kacice”.

Kwota zawartej umowy wynosi 4.182.000,00 zł, a wartość realizacji całości zadania to 4.475.952,00 zł.

Finansowanie inwestycji zapewnia Powiat Krakowski (700.555,00 zł) wraz z Gminą Słomniki (700.555,00 zł) w oparciu o zawartą umowę partnerską.

Warto podkreślić, iż dzięki staraniom Powiatu Krakowskiego środki zewnętrzne na ww. zadanie pozyskano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie: 3.074.840,72 zł.

Zakres obejmuje kompleksową przebudowę drogi powiatowej nr 2141K na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 w m. Januszowice – Prandocin Wysiółek do skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Kacice (w rejonie stacji kolejowej). Głównym celem zadania jest poprawa warunków dla rozwoju gospodarczego poprzez usprawnienie systemu transportowego Powiatu Krakowskiego, w szczególności na terenie gminy Słomniki.

Według terminu zawartego w umowie, inwestycja ma zakończyć się do 31 marca 2020 r.