Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krakowie:

 • Dane osobowe przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Krakowie są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Administratorem jest Powiat Krakowski w Krakowie z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, tel: 12 633-49-06, adres e-mail: zarzad@powiat.krakow.pl.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Beaty Kulerz i Zastępcę Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Jarosława Bulandy, których dane kontaktowe to: 
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań przez Starostwo Powiatowe w Krakowie oraz zgodnie z art. 6, art. 9 i art. 10 RODO.
 • Osoba której dane osobowe są przetwarzane:
  • w przypadkach kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
   ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
   a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji.
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

W przypadku szczegółowych pytań, wątpliwości, spostrzeżeń można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@powiat.krakow.pl.