W środę, 27 czerwca 2018 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie Al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLIV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Krakowie z  wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2017 r. – zapoznanie z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2017 r.
 6. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. – sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok budżetowy od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.
 7. Informacja o stanie mienia Powiatu Krakowskiego wg stanu na dzień 31.12.2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. -wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Krakowie z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Krakowie z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2018 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XXXVIII/316/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu „Opieka wytchnieniowa w Powiecie Krakowskim w 2018 roku”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przystąpienia do programu wieloletniego „Niepodległa” w ramach przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży Priorytetu 1,  Schematu 1B, Projektu 1B.2
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Krakowskiego i Zarządu Powiatu.
 16. Sprawy bieżące.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie obrad.