Tryb pozakonkursowy „MAŁY GRANT”

19 lipca 2018|

Stowarzyszenie Grupa Teatralna “Credo” oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach złożyły wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadań publicznych pn.:

W barwach jesieni i podkrakowskiego folkloru – Parafiada 2018

II Piknik Historyczny. Wielka historia w małych ojczyznach

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art. 19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonych ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 25.07.2018 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:
Wydział Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl