Zarządzeniem Nr 91/2018 z dnia 16 lipca 2018r. Starosta Krakowski ogłosił przystąpienie do konsultacji projektu Uchwały Nr XLIV/383/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 23 lipca do 30 lipca 2018 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odnośnie projektu w/w uchwały.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie