Starosta Krakowski informuje, że projekt „Powiatowy Program opieki nad zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2018 – 2021”zostaje wyłożony do publicznej wiadomości na okres 30 dni od daty wyłożenia.

Istotnym celem Programu jest dążenie do osiągnięcia odczuwalnej i akceptowanej społecznie poprawy w zakresie stanu zachowania i utrzymania obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie powiatu oraz promocji dziedzictwa kulturowego powiatu krakowskiego.

W związku z tym, zwracam się z prośbą o złożenie ewentualnych uwag i wniosków do powyższego projektu Programu, który jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krakowie oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krakowie i portalu organizacji pozarządowych Powiatu Krakowskiego.

Uwagi i wnioski na załączonym formularzu będą przyjmowane od dnia 7 sierpnia 2018 r. do 6 września 2018 r. do godz.15.00 w Starostwie Powiatowym w Krakowie al. Słowackiego 20 – Dziennik Podawczy Starostwa Powiatowego w Krakowie pok.13, lub drogą elektroniczną pod adresem: lkucza@powiat.krakow.pl