W środę, 29 sierpnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XLV zwyczajna sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV zwyczajnej sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja dotycząca ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2017.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu  Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2018 r.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2018 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Starosty Krakowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków przypadających w 2018 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim pochodzących ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, na okres kolejnych 3 lat nieruchomości położonej w Czernichowie, gmina Czernichów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Zamknięcie obrad.