W okresie konsultacji społecznych trwających od 12 do 22 października 2018 r. dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”, wpłynął 1 wniosek do ww. projektu, zgłoszony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej Więckowicach.

Stowarzyszenie wnioskowało o dodanie zapisu, który zwróci uwagę na problemy związane ze zmianami demograficznymi i zapoczątkuje działania wzmacniające pozycję seniorów w społeczeństwie poprzez „wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych”.

Propozycja zmian została uwzględniona w projekcie Programu.