W piątek 28 grudnia 2018 roku odbyła się IV sesja Rady Powiatu w Krakowie. Najważniejszym jej punktem było uchwalenie budżetu powiatu krakowskiego na 2019 rok. Dochody zostały zaplanowane na 225.098.367 zł natomiast wydatki na ponad 226.807.087 zł. Deficyt wyniesie 1.708.720 zł. Największe wydatki powiat poniesie na oświatę i wychowanie (blisko 50 mln zł.), transport i łączność (ponad 40 mln zł.), administrację (prawie 40 mln zł.) oraz pomoc społeczną (prawie 40 mln zł.). Uchwała budżetowa została przyjęta jednogłośnie.

Rada przyjęła także szereg innych, ważnych uchwał m.in.: w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2019 rok, w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku.