W środę, 12 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się III sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja na temat realizacji zadań z zakresu promocji powiatu krakowskiego, kultury, turystyki i sportu oraz współpracy zagranicznej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Krakowskiego w 2019 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu opieki nad zabytkami pn.”Program Opieki nad zabytkami Powiatu Krakowskiego na lata 2019-2022”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Kraków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad.

Transmisja online sesji Rady Powiatu w Krakowie jest dostępna pod linkiem:
https://transmisja.esesja.pl/krakowpowiat