W piątek, 28 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się IV sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027.
 6. Podjęcie Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Krakowie na 2019 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz planów pracy Komisji Rady na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Krakowskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie obrad.