W związku z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 723 z późniejszymi zmianami) stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 210 z późniejszymi zmianami) oraz fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1491) są zobowiązane do wypełniania obowiązków wynikających z zapisów przywołanej powyżej ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Do instytucji obowiązanych zalicza się m. in. fundacje  oraz w stowarzyszenia posiadające osobowość prawną w zakresie w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Niezastosowanie się do obowiązków wynikających z ustawy skutkować będzie zastosowaniem sankcji, wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 130 ust. 2 pkt 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 21 – 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Krakowie, działając w imieniu Starosty Krakowskiego będącego organem nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o składanie oświadczeń dot. podlegania przepisom ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Informacje w powyższym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 397 91 06 lub pod adresem e-mail: mzalewska@powiat.krakow.pl lub orb@powiat.krakow.pl

Oświadczenie – do pobrania