Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2019 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO).

Dofinansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:
2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
3. Priorytet Aktywni obywatele;
4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe
Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Wysokość wnioskowanej dotacji:
Od 20 tys. zł do 300 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 150 tys. zł.

Czas realizacji zadania:
Od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2020 r. (do 23 miesięcy).

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych przypada:
od 19 grudnia 2018 od godziny 12:00 r. do 21 stycznia 2019 r. do godziny 16:15.

Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed 31 marca 2019 r.

Więcej informacji na stronie FIO 2019