Inauguracja kwalifikacji wojskowej, która w tym roku będzie trwała od 4 lutego do 25 kwietnia, miała uroczysty charakter. Do lokalu przy ul. Dunajewskiego 8 w Krakowie, w którym pracuje Powiatowa Komisja Lekarska dla powiatu krakowskiego, przybyły osoby odpowiedzialne za realizację tego zadania.

Są to wojewoda małopolski Piotr Ćwik, starosta krakowski Wojciech Pałka, płk. Marcin Żal, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, mjr Witold Markiewicz, z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Krakowie i Andrzej Pasek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik krótko scharakteryzował zadania wojewody i innych organów uczestniczących w realizacji zadania.  Zaznaczył, że to ważne wydarzenie jest realizacją zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Organizowane jest przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień, starostów, a także wójtów lub burmistrzów.

Starosta krakowski Wojciech Pałka przypomniał, że teren powiatu to 17 gmin skupionych wokół miasta Krakowa, z których rekrutują się osoby stawiające się do kwalifikacji. W roku bieżącym z terenu powiatu krakowskiego obowiązkowo powinno zgłosić się ponad 1700 młodych mężczyzn urodzonych w 2000 r. oraz w latach 1995-1999, a także 36 kobiet urodzonych w latach 1995-2000 z kwalifikacjami przydatnymi do służby wojskowej (zawody przydatne dla armii: medyczne, weterynaryjne, psychologiczne). 
Mogą zgłaszać się również ochotnicy w wieku co najmniej 18 lat, w tym również kobiety, bez względu na stopień wykształcenia.

W ostatnich trzech latach do kwalifikacji stawiło się ok. 4650 mężczyzn.

Starosta Wojciech Pałka zaznaczył, że realizując zadania z zakresu administracji publicznej, odpowiedzialny jest m.in. za sprawne przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w powiecie krakowskim, w tym za zapewnienie lokalu i wyposażenia pomieszczeń w sprzęty i narzędzia niezbędne do pracy 3 organów, zgodnie z wymogami bhp oraz obsługi administracyjnej dla Powiatowej Komisji Lekarskiej.

Dyrektor Andrzej Pasek przedstawił rolę i zadania spoczywające na wójcie/burmistrzu, roli powiatowych komisji lekarskich, które orzekają o przydatności do odbycia służby wojskowej, jak również o możliwości odwołania się od takiego orzeczenia do wojewódzkiej komisji lekarskiej.

Płk. Marcin Żal w swej wypowiedzi promował siły zbrojne i zachęcał do pełnienia zaszczytnej służby dla Ojczyzny. Potencjalnym przyszłym studentom przedstawił program edukacji wojskowej w ramach Legii Akademickiej.

Całości z uwagą przysłuchiwali się młodzi mężczyźni z gminy Słomniki, wśród których 31 miało okazję po raz pierwszy zetknąć się z wojskiem.