W środę, 27 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się VI sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu w Krakowie.
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami.
 5. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego.
 6. Informacja dotycząca promocji i ochrony zdrowia oraz wykorzystania środków na promocję zdrowia w 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Krakowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Krakowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego położonej w Giebułtowie, gmina Wielka Wieś.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krakowskim na lata 2019-2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina –etap II”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Skawina, a Zarządem Powiatu w Krakowie w sprawie przejęcia zadania w zakresie zarządzania drogami publicznymi dotyczącego realizacji Projektu pn. „Rozwój zintegrowanego transportu w Gminie Skawina –etap II”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu w Krakowie dotyczących wykorzystania oczyszczaczy powietrza w celu poprawy jakości powietrza w samorządowych placówkach oświatowych, samorządowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz samorządowych domach pomocy społecznej powiatu krakowskiego.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawy bieżące.
 19. Zamknięcie obrad.