Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, że są dostępne środki finansowe na realizację zadań publicznych w roku 2019 w trybie tzw. „małych grantów” zgodnie z zapisami art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w wysokości:

–   w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 39 000 zł

–   w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki – 39 100 zł

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie informuje, że są dostępne środki finansowe na realizację zadań publicznych w roku 2019 w trybie tzw. „małych grantów” zgodnie z zapisami art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w wysokości:

– w zakresie  porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności –  6 000 zł

Dane do umowy

Kosztorys

Wzór sprawozdania

Wzór oferty