Stowarzyszenie „Gmina Aktywna”, ZHP Chorągiew Krakowska, Fundacja im. Brata Alberta Schronisko dla Niepełnosprawnych Dom Pomocy Społecznej w Radwanowicach  złożyły wniosek w trybie art.19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadań publicznych pn.:

„Magia ceramiki”

„Wyprawa harcerzy na Monte Cassino”

„XXX lecie Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach”

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonych ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 29.04.2019 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:

Wydział Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl