W środę, 24 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – sprawozdanie wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej
 6. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z wykorzystania środków przyznanych przez Zarząd Powiatu Krakowskiego na zadania z zakresu geodezji i kartografii w 2018 r.
 7. Informacja dotycząca stanu przestrzegania prawa budowlanego na terenie powiatu krakowskiego – informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/323/2017 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Słomniki w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Słomniki zadania publicznego w zakresie oświaty
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLII/257/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału powiatu krakowskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 12. Wnioski i oświadczenia radnych
 13. Sprawy bieżące
 14. Zamknięcie obrad