Wzmożone opady deszczu już od 22 maja br. przyczyniły się do lokalnych podtopień oraz podnoszenia się wód w lokalnych ciekach, potokach i mniejszych rzekach oraz dopływach Wisły. Dodatkowo niekorzystna sytuacja meteorologiczno-hydrologiczna na terenie Małopolski spowodowała znaczny wzrost poziomu wody w samej rzece Wiśle, na której I fala kulminacyjna spodziewana jest dzisiaj i jutro.

W naszym rejonie wodowskazy w Smolicach i Czernichowie nadal wskazują tendencje wzrostowe, natomiast w Radziszowie i Balicach od godz. 23:00 (23.05) zaznacza się powolny spadek poziomu wód. Na terenie powiatu ogłoszony został alarm przeciwpowodziowy od godz. 13:00 w dniu 23.05 br. dla gmin: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Liszki, Skawina i Zabierzów, gdzie alarmy przeciwpowodziowe wprowadzone zostały również zarządzeniami wójtów. W ościennych powiatach: chrzanowskim i wadowickim obowiązują pogotowia przeciwpowodziowe, a w powiecie wielickim alarm przeciwpowodziowy.

Na terenie naszego powiatu najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w rejonie Przepompowni nr 2 w Igołomii-Wawrzeńczycach, gdzie 3 stacjonarne pompownie o wydajności 10m3/s nie nadążają z przepompowywaniem napływającej wody. 
Ponadto po wystąpieniu w tej gminie z brzegów potoków Ropotek, Rudnik, Troposzowski podtopione zostały budynki mieszkalne w Igołomii i Wawrzeńczycach. Do przyjęcia mieszkańców z terenów najbardziej zagrożonych przygotowane są 2 szkoły. Na terenie gminy podtopione zostało ok. 90% upraw. 
Umocnienia wymagał do tej pory wał w Zabierzowie. Pozostałe wały przeciwpowodziowe i cofkowe oraz przepusty wałowe na rzekach Wisła, Sanka, Skawinka, Rudno i potoku Kościelnickim w gminach: Czernichów, Liszki, Igołomia-Wawrzeńczyce, Skawina są pod stałą kontrolą.

Powodem lokalnych podtopień i zalań na skutek długotrwałych intensywnych opadów deszczu, zwłaszcza na terenach o małej chłonności gruntu, są zatrzymania odpływu wód z cieków z powodu zamknięcia śluz wałowych i jazów oraz zaczopowane przepusty pod drogami. Pilnego udrożnienia wymagały przepusty w gm. Michałowice, Mogilany, Skała, Zabierzów (ogółem 16) oraz spora ich ilość w Wielkiej Wsi. Podtopień czy też zalań budynków mieszkalnych najwięcej wystąpiło w gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, Wielka Wieś i Zabierzów, a do tej pory nie wystąpiły one jedynie w gminach Iwanowice i Skawina. Natomiast potopienia budynków gospodarczych miały miejsce tylko w gminach Igołomia-Wawrzeńczyce (najwięcej) oraz Czernichów – 4, Michałowice -2, Zielonki – 3. Podtopieniu uległ też plac zabaw w Krzeszowicach.

W związku z licznymi utrudnieniami spowodowanymi zarówno opadami jak i nadmiar wody spływającej zwłaszcza z pól, czy wybijaniem studzienek kanalizacyjnych na drogach powiatowych w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego uruchomiony został telefon alarmowy 507-098-708. Dodatkowo na stronie internetowej http://zdpk.krakow.pl/zdpk2/utrudnienia-w-ruchu/ można znaleźć informacje dotyczące sytuacji na drogach powiatowych. Liczne ograniczenia czy też uszkodzenia drogowe wystąpiły głównie w Igołomi-Wawrzeńczycach i Wielkiej Wsi oraz ogółem 35 na drogach w gminach Czernichów, Kocmyrzów-Luborzyca, Krzeszowice, Michałowice, Słomniki i Zielonki.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Anna-Maria Tylek