Starosta Krakowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – Lubię to IV w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku. Wartość projektu wynosi 9 765 678,14 PLN.
Pozyskane środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój umożliwiają realizację zamierzeń określonych w dokumentach strategicznych Powiatu Krakowskiego na lata 2013–2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 820 osób bezrobotnych do 30 roku życia, z terenu Powiatu Krakowskiego.

USŁUGI PROJEKTOWE PROPONOWANE MIESZKAŃOM POWIATU KRAKOWSKIEGO

Pośrednictwo Pracy
Poradnictwo zawodowe
Organizacja Staży
Organizacja szkoleń zawodowych
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
Bony na zasiedlenie