Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych.

Oferty należy składać do dnia 19 czerwca 2019 r.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530 pod numerem tel. 12 397 93 13, lub e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl lub mjarema@powiat.krakow.pl

Uchwała nr 144/2019 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 29 maja 2019 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały – Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór umowy o realizację zadania publicznego

Dane oferenta do umowy

Zaktualizowany harmonogram

Zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego