Krakowski Klub Sportowy „JURA MOTO SPORT” oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Przybysławicach złożyły wnioski w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadań publicznych pn.:

Przygotowanie i przeprowadzenie „XIII EKO-Biegu Po Dolinie Będkowskiej”

Jubileuszowa integracja sportowa – 90 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybysławicach

Uznając celowość realizacji zadań publicznych przez ww. podmioty, na podstawie art.19a ust. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonych ofert w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (tj. do 18.07.2019 r.).

Uwagi prosimy składać na adres:

Wydział Promocji i Współpracy
Starostwo Powiatowe w Krakowie
Al. Słowackiego 20
30-037 Kraków
e-mail: mjarema@powiat.krakow.pl