Zarząd Powiatu w Krakowie uchwałą nr 165/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2019 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez wspieranie aktywności oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób starszych.