Dołącz do Afiliowanych Ośrodków Działaj Lokalnie!

Działasz  w  organizacji  pozarządowej  w  miejscowości  liczącej  do  50  tys.  mieszkańców?  Potrafisz skutecznie  pozyskiwać  środki  z  różnych  źródeł  na  swoją  działalność?  Współpracujesz  z  wieloma partnerami  w  swojej  społeczności?  Chcesz  wspierać  aktywność  mieszkańców,  przyznawać  dotacje  na inicjatywy obywatelskie i otrzymać do 15 tys. zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych?

Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy kandydatów na Afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można składać do 30 września 2019 r.

W  ramach  Programu  wsparcie  otrzymują  społeczności  z  terenów  wiejskich  i  małych  miast.  Mieszkańcy wspólnie  realizują  projekty  obywatelskie,  które  odpowiadają  na  ich  lokalne  potrzeby,  służą  pobudzaniu aspiracji  rozwojowych  i  poprawie  jakości  życia,  a  w  rezultacie  przyczyniają  się  do  budowy  kapitału społecznego.

„Działaj  Lokalnie”  jest  przedsięwzięciem  ogólnopolskim,  w  którym  granty  przyznawane  są  na  poziomie lokalnym poprzez zaangażowanie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie http://dzialajlokalnie.pl/osrodki-dzialaj-lokalnie/.  Sieć  ODL  obejmuje  stowarzyszenia  oraz  fundacje,  z  miejscowości  do  50  tys.  mieszkańców, działające na obszarze od czterech gmin do kilku powiatów, które wyłaniane są w otwartym konkursie przez komisję selekcyjną. Obecnie sieć składa się z 71 organizacji, w tym 10 Afiliowanych ODL i obejmuje swoim zasięgiem  ponad  600  gmin.  W  każdym  województwie  działają  co  najmniej  dwa  ODL.  Nawiązują  one współpracę  z  innymi  organizacjami  pozarządowymi,  a  także  lokalnymi  władzami  i  przedsiębiorcami.

Adresatami konkursów lokalnych są organizacje pozarządowe i nieformalne grupy obywatelskie, w imieniu których  wnioski  mogą  składać  organizacje  oraz  instytucje  publiczne  (szkoły,  domy  kultury,  biblioteki), działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Do konkursu na Afiliowane ODL mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, które spełniają poniższe kryteria:

 • mają siedzibę w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców,
 • są gotowe, w oparciu o zasoby, doświadczenia i dokumenty programu „Działaj Lokalnie” z własnych środków  przyznawać  dotacje  w  lokalnych  konkursach  na  inicjatywy  obywatelskie  na  obszarze od 4 do  kilkunastu  gmin  z  wyłączeniem  obszarów,  na  których  działają  ODL  już  biorące  udział w Programie: http://dzialajlokalnie.pl/zasieg-programu,
 • mają  doświadczenie  w  realizacji  projektów  społecznych  i  działają  na  rzecz  rozwoju  lokalnego, a ich misja jest zbieżna z celami i wartościami „Działaj Lokalnie”,
 • posiadają doświadczenie i odnoszą sukcesy w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł,
 • współpracują z wieloma partnerami lokalnymi,
 • chciałyby dołączyć do ogólnopolskiej sieci ODL i korzystać z jej zasobów, a także otrzymać „seed granty” w wysokości do 15 tys. zł rocznie na organizację lokalnych konkursów grantowych.

Dołączając do sieci ODL, Afiliowane ODL:

 • korzystają z rozpoznawalnej marki „Działaj Lokalnie”,
 • otrzymują  wsparcie  finansowe  na  organizację  lokalnych  konkursów  grantowych  w  wysokości do 15 tys. zł, 
 • mają możliwość współpracy i wymiany doświadczeń z innymi ODL,
 • biorą  udział  w  licznych  bezpłatnych  szkoleniach,  warsztatach,  seminariach  oraz  corocznych ogólnopolskich zjazdach sieci ODL,
 • otrzymują  dostęp  do  rozmaitych  rozwiązań  i  narzędzi  wykorzystywanych  w  zarządzaniu organizacjami pozarządowymi i animowaniu społeczności lokalnych,
 • otrzymują dostęp do elektronicznego generatora, który pozwala w trybie online prowadzić lokalne konkursy grantowe, 
 • mogą otrzymać dofinansowanie na organizację spotkań regionalnych ODL oraz na wizyty studyjne służące dzieleniu się dobrymi praktykami,
 • mogą  korzystać  z  dostępnych  w  Programie  funduszy  (np.  funduszu  medialnego),  brać  udział w konkursach (np. na nagrodę za dobre praktyki ODL),
 • otrzymują wsparcie ekspertów oraz bieżące wsparcie merytoryczne ze strony ARFP.

 

Zainteresowanie organizacje mogą składać wnioski aplikacyjne do 30 września 2019 roku

Więcej o naborze w regulaminie (PDF, 0,6MB)

Szczegółowych  informacji  o  naborze  udziela  Paweł  Zań,  koordynator  programu  „Działaj  Lokalnie”, tel. 22 622 02 09 wew. 15 oraz via e-mail p.zan@filantropia.org.pl.

 

„Działaj Lokalnie” jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.