W środę, 28 sierpnia 2019 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XI sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji
2. Przedstawienie porządku obrad sesji
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu w Krakowie
4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu krakowskiego za I półrocze 2019 r.
6. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego za I półrocze 2019
7. Informacja dotycząca ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Krakowski” na lata 2014 – 2020
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Świątniki Górne prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
12. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca zadania z zakresu modernizacji i doposażenia trzech przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Kocmyrzów Luborzyca w m. Wysiołek Luborzycki i Goszyce
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o partnerstwie w zakresie realizacji projektu pn. „Przebudowa powiatowego układu komunikacyjnego prowadzącego do terenów SAG w Miękini”
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sułoszowa prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kraków zadania z obszaru pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Krakowskiego
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020 stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/107/2016 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 27.01.2016r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu obowiązujących w 2017 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
21. Wnioski i oświadczenia radnych
22. Sprawy bieżące
23. Zamknięcie obrad