Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego Filia Krzeszowice zaprasza na spotkanie dla pracodawców i przedsiębiorców w dniu 18 września 2019 r. o godz. 16.00, Sala Herbowa Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4. 

Program
 
I. Część informacyjna:
–  Informacja o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy
–  Wymiana informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia
–  Pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników
–  Usługi rynku pracy skierowane do przedsiębiorców
–  Instrumenty rynku pracy – formy pomocy publicznej dla pracodawców i przedsiębiorców
 
II. Konsultacje w zakresie korzystania z KFS dla pracodawców zainteresowanych pozyskaniem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników oraz pracodawcy. Zgodnie z art. 69b ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, w wysokości 80 % tych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100 %, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. W trakcie spotkania zostaną przedstawione zasady ubiegania się o środki, omówione priorytety wydatkowania środków ustalone przez MRPiPS na rok 2019 oraz odbędzie się instruktaż wypełniania wniosku o sfinansowanie w/w kosztów.

III. Legalna praca cudzoziemca – skierowane do przedsiębiorców, którzy zatrudniają lub zamierzają powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcom. Główne zagadnienia będą dotyczyły zatrudniania cudzoziemców na lokalnym rynku pracy, a w szczególności:
–  zezwolenia na pracę sezonową,
–  oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
– informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.

Uczestnicy spotkania uzyskają szczegółowe informacje w jakich sytuacjach i na jakie okresy można zatrudniać cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, a w jakich konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę sezonową. Przeanalizowane zostaną przypadki, w których Starosta może odmówić wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydania zezwolenia na pracę sezonową. Ponadto konsultanci ds. zatrudniania cudzoziemców przeprowadzą warsztaty skierowane do  pracodawców i ich pełnomocników z zakresu elektronicznego składania wniosków oraz oświadczeń. Omówione zostaną także kwestie związane z usprawnieniem obsługi klientów między innymi poprzez wykorzystanie profilu zaufanego.