Uprzejmie informujemy, że są jeszcze dostępne środki finansowe na realizację zadań publicznych w roku 2019 w trybie tzw. „małych grantów” zgodnie z zapisami art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), w zakresie:

– porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – 6 000 zł
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 810 zł

Oferta
Sprawozdanie
Aktualizacja kosztorysu