W środę, 25 września 2019 roku w budynku Starostwa odbyła się XII sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu protokołu z XI sesji starosta krakowski Wojciech Pałka złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie pomiędzy sesjami. Następnie dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Małgorzata Zięć przedstawiła informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu promocji powiatu krakowskiego, kultury, turystyki i sportu oraz współpracy zagranicznej.

W dalszej części posiedzenia Rada Powiatu podjęła uchwały: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027 przyjętej uchwałą Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019, w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Czernichowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie, w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Giebułtowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krzeszowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach, w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Skawinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Kraków-Powiat dotyczącego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Krakowie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krakowski, w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krakowski, w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krakowski, w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na linii użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Nowotarskiego, Powiatu Nowosądeckiego, Powiatu Limanowskiego, Powiatu Myślenickiego, Powiatu Krakowskiego oraz Miasta Kraków, w sprawie powierzenia Gminie Mogilany prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego oraz w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Obrady zakończyły wnioski i oświadczenia radnych.