30 sierpnia 2019 r. prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych oraz gminnych przeznaczonych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 roku dla wszystkich województw na podstawie naboru przeprowadzonego w marcu tego roku.

W województwie małopolskim dofinansowanie otrzymały 222 zadania.

Najwyżej ocenionym wnioskiem aplikacyjnym w Małopolsce i Polsce jest projekt  pn. Budowa drogi powiatowej w km od 0+000 do 0+680,  wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+053-0+115 (strona lewa) i w km 0+000-0+053 (strona prawa), ronda północnego w km 0+220 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+076 (strona prawa), ronda południowego w km 0+122 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+122 (strona lewa) i w km 0+122-0+210 (strona prawa), w miejscowościach Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków.

Całkowity koszt realizacji zadania: 40 068 498,17 zł.
Kwota dofinansowania ze środków FDS: 29 322 244,58 zł.

W ramach inwestycji przewiduje się:

 • budowę wiaduktu nad terenem kolejowym;
 • budowę i rozbudowę układu drogowego – budowa drogi pomiędzy skrzyżowaniem Piasta-Kołodzieja z ul. Powstańców, a DP2156K i DP2293K (Gmina Zielonki) o długości ok. 1081 m
 • budowę chodnika o długości ok. 738 m,
 • budowę ścieżki rowerowej o długości ok. 1068 m
 • budowę 2 zatok autobusowych;
 • rozbudowę skrzyżowania Piasta-Kołodzieja z ul. Powstańców na rondo turbinowe „Południowe”; – budowę nowego ronda turbinowego „Północnego” w miejscowości Batowice; budowę „Wlotu Wschodniego” łączącego rondo „Północne” z drogą gminną K601495; 
 • budowę ronda „małego” na DP2156K i DP2293K łączącego projektowaną drogę; przebudowę i rozbudowę ul. Piasta-Kołodzieja i ul. Powstańców oraz DP2156K i DP2293K na odcinkach dojazdowych do projektowanych rond;- budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych wraz z przepustami;- budowę kanalizacji deszczowej zamkniętej oraz budowę rowu szczelnego stanowiącego kanalizację otwartą o długości ok. 1080 m
 • budowę zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią
 • budowę i przebudowę oświetlenia drogowego o długości ok. 1081m
 • przebudowa sieci uzbrojenia terenu (sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, kabli sterowania ruchem kolejowym, linii potrzeb nietrakcyjnych, sieci wodociągowej, sieci gazociągu wysokiego ciśnienia)
 • rozbiórkę istniejących obiektów – wiat garażowych/budynków gospodarczych, ogrodzeń.
 • montaż urządzeń BRD w tym wyświetlaczy prędkości i przejść aktywnych oraz separatorów ruchu

Drugi z projektów Powiatu krakowskiego to przedsięwzięcie pn. Remont DP 2188K Krzeszowice–Tenczynek-Rudno w km 0+000 – 5+200 polegający na frezowaniu istniejącej nawierzchni warstwy ścieralnej i wiążącej z miejscową wymiana podbudowy; remont istniejącego pobocza, peronów przystankowych oraz odtworzenie zabezpieczenia rowów płytami ażurowymi zlokalizowany na działkach w miejscowości Rudno o nr ew. 539, 214, 148, 80/3, 540/1911/3, 910, 909/6, 743/2 oraz w miejscowości Tenczynek na działkach o nr ew. 1822/2, 1820/2, 1818/2, 1912, 1913, 848/1, 1822/1, 1821, 1820/1,1819, 1818/1, 1817/4.

Całkowity koszt realizacji zadania: 11 117 041,72 zł.
Kwota dofinansowania ze środków FDS: 8 838 037,38 zł.

W ramach inwestycji przewiduje się:

 • wymianę podbudowy
 • wymianę nawierzchni
 • remont pobocza i infrastruktury towarzyszącej
 • budowę dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych
 • budowę przejścia z wyspą dzielącą (tzw. azylem)
 • budowę wyniesionego przejazdu dla rowerzystów
 • budowę oznakowania aktywnego/sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów
 • budowę radaru ze znakiem/tablicą zmiennej treści (aktywną), informującego o prędkości ruchu pojazdu

Niebawem  rozpoczną się procedury przetargowe na wybór wykonawców tych zadań.

Starosta Krakowski Wojciech Pałka wraz z Zarządem Powiatu składa serdeczne podziękowania prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu, ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi oraz wojewodzie małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi za docenienie wagi i znaczenia dwóch kluczowych projektów dla rozwoju powiatu krakowskiego, a także dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukaszowi Wróblewskiemu wraz z całym zespołem za przygotowanie bardzo dobrego wniosku.