W środę, 25 września 2019 r. o godz. 11:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krakowie al. Słowackiego 20, I piętro, sala nr 100, odbędzie się XII sesja Rady Powiatu w Krakowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu Powiatu w Krakowie pomiędzy sesjami
 5. Informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu promocji powiatu krakowskiego, kultury, turystyki i sportu oraz współpracy zagranicznej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027 przyjętej uchwałą Nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Czernichowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Giebułtowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krzeszowicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Skawinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie
 12. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział Kraków-Powiat dotyczącego zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu w Krakowie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krakowski
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krakowski
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/29/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Nowotarskiemu zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego osób na linii użyteczności publicznej przekraczającej granice administracyjne Powiatu Nowotarskiego, Powiatu Nowosądeckiego, Powiatu Limanowskiego, Powiatu Myślenickiego, Powiatu Krakowskiego oraz Miasta Kraków
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Mogilany prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
 18. Wnioski i oświadczenia radnych
 19. Sprawy bieżące
 20. Zamknięcie obrad