Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.12), instytucji współfinansującej realizację Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie) udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ dla Komponentu 3 – Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponent 3.A – Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontrakt 3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ)

Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ od dnia 01.10.2019 r. do dnia 21.10.2019 r. (włącznie), w siedzibie:

  • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Jednostka Realizująca Projekt, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w dniach roboczych od godziny 9:00 do 14:00,
  • Biura Koordynacji Projektu w Krakowie (BKP), ul. K. Morawskiego 5, 30-102 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,
  • Biura Projektu OPDOW, AECOM Polska Sp. z o.o., Al. Pokoju 1 (budynek K1), 31-548 Kraków, w dniach roboczych od godziny 7:30 do 15:30,

lub poprzez stronę internetową:

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu pod ww. adresami lub w formie elektronicznej na adres e-mail: krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 01.10.2019 r. do 21.10.2019 r. (włącznie).

Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Ewa Uczniak-Grzanka tel. +48 12 62 84 209 oraz Rafał Sionko tel. +48 12 62 84 209).

Po ww. okresie udostępnienia dokumentu do wglądu, w dniach 22.10.2019 r. o godzinie 15:00 w Hotelu Centrum, os. Centrum E 12 przy al. Jana Pawła II, 31-934 Kraków oraz dnia 23.10.2019 r. o godzinie 14.00 w Centrum Kultury Podgórza – Klubie Przewóz ul. Łutnia 1, 30-798 Kraków odbędą się spotkania otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na których przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI I PRZESIEDLEŃ oraz odbędzie się publiczna dyskusja dotycząca tego dokumentu, a także uwag i wniosków złożonych do niego wcześniej lub w trakcie spotkania.

Obwieszczenie to zostało podane do wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie (Dziennik Polski – czasopismo o zasięgu lokalnym), wywieszone na tablicach ogłoszeń w: PGW WP RZGW w Krakowie, Urzędzie Miasta Krakowa, Urzędzie Starostwa Powiatowego w Krakowie, Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, jak również na stronach internetowych instytucji wskazanych powyżej oraz w miejscach realizacji robót.