W środę, 30 października 2019 roku w budynku Starostwa odbyła się XIII sesja Rady Powiatu. Po przyjęciu protokołu z XII sesji Starosta Krakowski Wojciech Pałka złożył sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie pomiędzy sesjami. Następnie dyrektor Wydziału Edukacji Lidia Pycińska przedstawiła informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu edukacji, szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w powiecie krakowskim. Po niej zabrał głos Piotr Romański, kierownik Biura ds. Strategii i Rozwoju przedstawiając „Raport z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Krakowskiego”.

W dalszej części posiedzenia Rada Powiatu podjęła uchwały: w sprawie zmiany „Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2019 – 2027” przyjętej uchwałą nr IV/35/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 grudnia 2018 r., w sprawie zmiany budżetu i  zmiany uchwały budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2019, w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego za rok 2019, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krakowskiego w drodze zamiany na nieruchomość gminy Wielka Wieś oraz ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu przez nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Krakowskiego położoną w Giebułtowie, gmina Wielka Wieś, w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Powiatu Krakowskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Krakowski, w sprawie rozpatrzenia petycji, w sprawie przekazania skargi i wniosku organom właściwym do ich rozpatrzenia oraz w sprawie przekazania skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce.

W trakcie obrad medalami za zasługi dla “NSZZ policjantów woj. małopolskiego” odznaczeni zostali: przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj, Wiceprzewodniczący Marek Piekara oraz Radny Powiatu Leszek Dolny.

Obrady zakończyły wnioski i oświadczenia radnych.