W minioną sobotę, 7 grudnia, w miejscowości Sąspów oficjalnie została otwarta wyremontowana droga powiatowa nr 2134K. Ta długo oczekiwana, zarówno przez mieszkańców, jak i turystów tłumnie przybywających do Ojcowskiego Parku Narodowego, inwestycja trwała od 10 czerwca br.

W jej ramach wykonano następujące prace:
– budowa lewostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej na całym odcinku przewidzianym do przebudowy tj. 2,6 km,
– budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz przebudowa istniejącego przepustu,
– przebudowa istniejącej nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z wykonaniem stabilizacji gruntu oraz ułożeniem siatki stalowej,
– wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
– montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu m.in. barier U-11a oraz barier drogowych ochronnych SP-06,
– montaż oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych jako oświetlenie fotowoltaiczne.
Dodatkowo, w czasie trwania prac, rozszerzono ich zakres o przebudowę w 100% istniejącego chodnika w rejonie cmentarza parafialnego, a także w związku z odsłonięciem konstrukcji istniejącego przejazdu gospodarczego pod drogą powiatową i stwierdzeniu całkowitej degradacji ustroju nośnego, podjęto decyzję o remoncie obiektu (odtworzeniu).
Ponadto równolegle gmina Jerzmanowice-Przeginia rozpoczęła prace związane z wykonaniem oświetlenia drogowego na całym odcinku przebudowywanej drogi powiatowej oraz w związku z licznymi wnioskami właścicieli nieruchomości rolnych zlokalizowanych wzdłuż DP2134K, podjęto decyzję o wykonaniu tzw. drogi serwisowej, co podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu i zmniejszy ilość zjazdów rolniczych z drogi powiatowej.
Finalnie, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego , podjęto decyzje o montażu radarowego wyświetlacza prędkości.

5 grudnia 2019 został dokonany odbiór techniczny zadania.

Łącznie wartość realizacji zadania to 5 440 883,14 zł, z czego 70% zostało sfinansowane z programu Funduszu Dróg Samorządowych, a pozostała kwota pochodziła z budżetów powiatu krakowskiego oraz gminy Jerzmanowice-Przeginia.

Podczas uroczystości powiat krakowski reprezentowali: Starosta Krakowski Wojciech Pałka, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Piekara, członkowie Zarządu Powiatu Wanda Kułaj i Tadeusz Nabagło oraz radny Powiatu Krakowskiego Piotr Opalski.