Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Spokojna Przystań” w Miękini rozpoczęła realizację projektu pn. „Utworzenie centrum multimedialnego w domu dziecka powiatu krakowskiego” w ramach konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”, dofinansowanego ze środków Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.

 Grantobiorcą projektu jest Powiat Krakowski z siedzibą w Krakowie, al. Słowackiego 20. Wysokość przyznanej dotacji wynosi 30.000 zł. Projekt będzie realizowany w terminie od 7.01.2020 do 31.05.2020. Jego głównym celem jest utworzenie centrum multimedialnego w placówce „Spokojna Przystań”, wspierającego rozwój funkcji społecznych, integracji, umiejętności współpracy poprzez wspólną zabawę i naukę z wykorzystaniem zakupionego sprzętu. Ponadto wychowankowie zyskają możliwość zdobycia nowych umiejętności w zakresie multimediów i IT. Będą mieli możliwość wykorzystania zakupionego sprzętu w celach edukacyjnych i terapeutycznych. Jednocześnie do projektu zostanie zaangażowane środowisko lokalne. Strażacy z OSP w Miękini pomalują dwa pomieszczenia (salony w obu budynkach należących do placówki), nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Krystyny i Andrzeja Potockich w Miękini pomogą w przygotowaniu filmu i zdjęć na temat tego, czym jest dla nich ich Mała Ojczyzna, a wolontariusze będą pracować przy montażu filmu i prezentacji zdjęć. Uroczyste zakończenie projektu odbędzie się 30.05.2020 r. na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Spokojna Przystań” w Miękini. Zostaną na nie zaproszone wszystkie osoby biorące udział w projekcie, a także bliscy wychowanków oraz przedstawiciele wnioskodawcy i Fundacji BGK. Spotkanie uświetni projekcja filmu wykonanego w ramach projektu „Moja Mała Ojczyzna”, a goście będą mieli okazję obejrzeć nowoczesne sale multimedialne powstałe dzięki środkom pozyskanym z Fundacji BGK.

„Moja Mała Ojczyzna” to program aktywizujący społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym. Realizacja projektu zakłada w sposób innowacyjny zagospodarowanie przestrzeni publicznej, poprawienie jej estetyki, funkcjonalności lub modernizacji.

„Moja Mała Ojczyzna” to program stworzony i finansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego.

Jedynym fundatorem fundacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Fundacja została założona w 2004 roku z okazji 80 rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego. Wspiera inicjatywy w trzech obszarach: edukacji finansowej, budowania postaw obywatelskich i patriotycznych oraz aktywizowania i wspierania obywateli.

W swoich działaniach fundacja dociera do dzieci i młodzieży, które mają utrudniony dostęp do edukacji, nauki i kultury.  Promuje aktywność obywatelską poprzez wspieranie inicjatyw na rzecz najbliższego otoczenia oraz działań dla dobra wspólnego. Dostrzega osoby w wieku  50 plus prowadząc działania zapobiegające ich wykluczeniu społecznemu.

Inicjatywy Fundacji dedykowane są społecznościom lokalnym. Wspierają szerzenie solidarności międzypokoleniowej, wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucia zakorzenienia w polskiej tradycji, kulturze i historii.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując z innymi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.