Zarząd Powiatu w Krakowie Uchwałą nr 55/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki.