Informuje się, że w związku z nowelizacją w dniu 31 marca br. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, dalej Ustawa (DZ. U. z 2020 r. poz. 568) bieg terminów w postępowaniach administracyjnych – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Oznacza to na przykład, że termin na:

  • wniesienie odwołania od decyzji administracyjnej,
  • wniesienie zażalenia na postanowienie,
  • zapoznanie się ze zgromadzonym w postępowaniu administracyjnym materiałem dowodowym,
  • uzupełnienie braków formalnych wniosku w wyniku wezwania wydanego na podstawie art. 64 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j. z dnia 2020.02.18),
  • uzupełnienie w innych sprawach z zakresu działania organu administracji architektoniczno-budowlanej np. nałożony postanowieniem w sprawach dotyczących pozwoleń na budowę, zgłoszeń,

– który biegł w dniu 31 marca 2020 r. – został z tym dniem zawieszony i zacznie biec ponownie od dnia, w którym został zawieszony – po zniesieniu stanu epidemii bądź zagrożenia epidemicznego.

Natomiast termin na dokonanie ww. czynności, który miałby rozpocząć się od dnia 31 marca 2020 r. i później – nie rozpoczyna się. Ulegnie on rozpoczęciu po zniesieniu stanu epidemii bądź zagrożenia epidemicznego.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 15 zzr ust. 5 oraz art. 15 zzs ust. 7 ww. ustawy czynności dokonane w ww. okresie są skuteczne. Oznacza to na przykład, że uzupełnienie braków formalnych wniosku w wyniku wezwania wydanego na podstawie art. 64 § 1 kpa wniesione w tym okresie, pomimo zawieszenia lub nierozpoczęcia terminu na jego wniesienie, będzie skuteczne.

W okresie, o którym mowa powyżej zawieszeniu ulegają także lub nie rozpoczynają biegu wszelkie terminy, które obowiązują organ administracji do dokonania określonych czynności np. termin do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia.

Szczegółowe regulacje prawne w tym zakresie zawarte są w art. 15 zzr i 15 zzs ww. ustawy,

Informuje się, że w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, pracownicy Wydziału Architektury dołożą wszelkich starań do tego, aby sprawy załatwiane były w sposób tak sprawny, jak to tylko będzie możliwe.