Informujemy, że weszło w życie nowe Zarządzenie Nr 55/2020 Starosty Krakowskiego w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowie w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zarządzenie utrzymuje ograniczenie możliwości bezpośredniej obsługi interesantów, dopuszcza jednak taką obsługę po wcześniejszym umówieniu i pod dodatkowymi warunkami. Treść Zarządzenia poniżej.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 55/2020 STAROSTY KRAKOWSKIEGO
z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie
organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowie
w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.), §10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), §13 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii(Dz. U. z 2020 r. poz. 491), zarządzam co następuje: 

§ 1

Od dnia 23 kwietnia 2020 roku wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Krakowie (zwane dalej Starostwo) wymagające bezpośredniej obsługi interesantów zostaje ograniczone.

§ 2

Dokumenty w formie papierowej będzie można składać w zaklejonych kopertach lub trwale zespolone do skrzynek podawczych, które są udostępnione wewnątrz budynków w lokalizacjach:

1. Starostwo Powiatowe w Krakowie:

  1. al. J. Słowackiego 20
    30-037 Kraków
  2. ul. Przy Moście 1
    30-508 Kraków

2. Filia w Skawinie

           ul. Kopernika 13,
           32-050 Skawina

3. Filia w Węgrzcach

           ul. Zapole 2
           32-086 Węgrzce

4. Filia w Krzeszowicach

           ul. Kolejowa 1
           32-065 Krzeszowice

5. Stanowisko zamiejscowe w Skale

           ul. Szkolna 4
           32-043 Skała

§ 3

Na wniosek interesanta potwierdzenie złożenia dokumentu w formie papierowej zostanie wysłane drogą mailową na wskazany adres skrzynki elektronicznej.

§ 4

Podstawową zasadą obsługi klienta w Starostwie jest kontakt telefoniczny, mailowy lub elektroniczny. Wykaz numerów telefonicznych do kontaktów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Starostwa stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5

Zalecam aby wszelkie sprawy w Starostwie załatwiać za pośrednictwem:

  1. elektronicznej skrzynki podawczej
  2. poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie.

§ 6

W sprawach wymagających osobistej wizyty w Starostwie jej załatwienie będzie  możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu i miejsca wizyty.

§ 7

Na umówioną z interesantem wizytę należy przyjść punktualnie.

§ 8

Na terenie budynków Starostwa mogą przebywać tylko klienci zgłaszający się na umówiony termin.

§ 9

Traci moc zarządzenie nr 46/2020 Starosty Krakowskiego z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Krakowie w okresie obowiązywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

STAROSTA KRAKOWSKI

Wojciech Pałka

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2020 Starosty Krakowskiego