W środę 29 kwietnia 2020 roku odbyła się XIX sesja Rady Powiatu w Krakowie. To druga sesja w historii powiatu krakowskiego zrealizowana w trybie zdalnym.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie od ostatniej sesji. Prezentację przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka. Następnie sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu krakowskiego zreferowali: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie mgr inż. Adam Jędrzejczyk, Komendant Powiatowy Policji w Krakowie mł. insp. Tomasz Drożdżak oraz st. bryg. mgr inż. Paweł Knapik – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

W dalszej kolejności Rada podjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej: dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie, Powiatowi Chrzanowskiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. W każdym przypadku pomoc przekazana będzie w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł na zakup środków ochronnych. Wsparcie dla tych trzech instytucji związane jest z faktem, iż są to instytucje świadczące usługi również na rzecz mieszkańców powiatu krakowskiego. Ponadto Rada Powiatu przekaże pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej (przebieg kursu: Olkusz–Sieniczno–Zimnodół–Kosmolów–Sułoszowa–Wola Kalinowska–Skała–Cianowice–Brzozówka–Przybysławice–Januszowice–Trojanowice–Zielonki–Kraków, ilość kursów: po jednym w każdym kierunku).

Następnie Rada Powiatu przyjęła szereg uchwał, m. in.:

 • w sprawie planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
 • w sprawie zmiany 3-letniego Programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim”
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
 • w sprawie delegowania radnych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim
 • w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Krakowskiego zamieszkałymi na terenie Gminy Czernichów w związku z wnioskiem Gminy Czernichów o wyrażenie opinii w sprawie zmiany granicy gminy naruszającej granicę Powiatu Krakowskiego
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni korytarza w budynku przy ul. Zapole 2 w Węgrzcach
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni dachu budynku przy ul. Kopernika 13 w Skawinie
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Rynek w Słomnikach stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1422/3
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Krakowie, a Prezydentem Miasta Krakowa dotyczącego przejęcia zarządzania drogami publicznymi w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego”
 • w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Kapituły Honorowej oraz
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.