W środę, 29 kwietnia 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja ponownie odbędzie się w trybie zdalnym (sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.htm).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Informacja na temat bezpieczeństwa w Powiecie Krakowskim w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2\
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2020
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2020 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 3-letniego Programu pn. „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Powiecie Krakowskim”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Krakowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019
 14. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Krakowskim
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Powiatu Krakowskiego zamieszkałymi na terenie Gminy Czernichów w związku z wnioskiem Gminy Czernichów o wyrażenie opinii w sprawie zmiany granicy gminy naruszającej granicę Powiatu Krakowskiego
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni korytarza w budynku przy ul. Zapole 2 w Węgrzcach
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu powierzchni dachu budynku przy ul. Kopernika 13 w Skawinie
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Rynek w Słomnikach stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1422/3
 19. Podjęcie uchwały wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu w Krakowie, a Prezydentem Miasta Krakowa dotyczącego przejęcia zarządzania drogami publicznymi w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego”
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Kapituły Honorowej
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego
 22. Wnioski i oświadczenia radnych
 23. Sprawy bieżące
 24. Zamknięcie obrad