Zapraszamy do udziału w konkursie pn.„Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…” wszystkich uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych: 4-letniego Liceum Ogólnokształcącego, 5-letniego Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia na podbudowie programowej szkoły podstawowej oraz dla uczniów klas: 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego na podbudowie programowej gimnazjum, 4-letniego Technikum na podbudowie programowej gimnazjum, Branżowej Szkoły I Stopnia na podbudowie programowej gimnazjum.

         Głównymi celami konkursu są:

  • uświadomienie znaczenia wartości rodziny w życiu młodego człowieka
  • budowanie i docenianie poczucia więzi rodzinnych
  • przekazywanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny z modelowaniem postaw prorodzinnych i prospołecznych
  • ukazywanie ciągłości i jedności pomiędzy funkcjonowaniem zdrowej rodziny a funkcjonowaniem społeczeństwa

Konkurs jest jednoetapowy.

Zgodnie z regulaminem uczniowie przygotowują prace w formie:

  1. filmu,
  2. prac literackich,

Przystąpienie ucznia do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie pracy przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia.

Prace na konkurs należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: edukacja@powiat.krakow.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: praca na konkurs „Trwała i zdrowa rodzina podstawą państwa…” , w terminie do 16 czerwca 2020r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22 czerwca 2020 r.

Zasady i warunki udziału w konkursie określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 128/2020 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 14 maja 2020r. w sprawie organizacji konkursu pn. „Trwała i zdrowa rodzina podstawa państwa…”

Konkurs realizowany jest w okresie 15 maja 2020r. i trwać będzie do 16 czerwca 2020r.