W środę, 27 maja 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się XX sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja ponownie odbędzie się w trybie zdalnym (sesję będzie można obserwować pod adresem: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/163/rada-powiatu-w-krakowie.html).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Zapoznanie z Raportem o stanie Powiatu Krakowskiego za rok 2019
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Krakowskiego za rok 2019
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Krakowie wotum zaufania
 8. Zapoznanie ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Krakowie z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Krakowskiego
 9. Zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.
 10. Informacja o stanie mienia Powiatu wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Krakowskiego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Krakowskiego za 2019 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2020 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/161/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2020
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Skale wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach poprzez utworzenie dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Poczty Polskiej w Skawinie poprzez utworzenie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoły
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej przez Powiat Krakowski Gminie Czernichów na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej (obwodnicy) w miejscowości Rybna w km 0+000,00 do 3+270,13, do skrzyżowania z drogą wojewódzką, Gmina Czernichów”
 21. Wnioski i oświadczenia radnych
 22. Sprawy bieżące
 23. Zamknięcie obrad