Zarząd Powiatu w Krakowie ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Krakowskiego w roku 2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:

  • złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem systemu Witkac.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://witkac.pl/ w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 15:00. Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  • złożenie wydrukowanego potwierdzenia złożenia oferty konkursowej pobranego z systemu Witkac.pl,
  • złożenie wypełnionych i wydrukowanych oświadczeń, których wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oświadczenia będą weryfikowane na różnych etapach oceny ofert. W przypadku stwierdzenia, że oświadczenia Oferenta, którego projekt został przeznaczony do dofinansowania, są niezgodne ze stanem faktycznym, umowa na realizację zadania publicznego może nie zostać podpisana.
  • wydrukowane potwierdzenie oraz oświadczenia powinny być złożone na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, lub przesłane na adres: Wydział Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie,  al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, w terminie do dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 15:00. Decyduje data wpływu do siedziby urzędu. Potwierdzenie złożenia oferty oraz oświadczenia muszą być podpisane przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone za pośrednictwem systemu Witkac.pl.

Informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Promocji i Współpracy Starostwa Powiatowego w Krakowie od poniedziałku do piątku w godz. 730–1530 pod numerem tel. 12 397 93 13, lub e-mail: rcelarska@powiat.krakow.pl lub mjarema@powiat.krakow.pl


Dokumenty: