W środę 24 czerwca 2020 roku odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Krakowie. To kolejna, już czwarta sesja w historii powiatu krakowskiego zrealizowana w trybie zdalnym.

Sesja rozpoczęła się od zapoznania radnych z działaniami Zarządu Powiatu w Krakowie od ostatniej sesji. Prezentację przedstawił Starosta Krakowski Wojciech Pałka.

W dalszej kolejności Rada została zapoznana:

 • ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim,
 • ze stanem bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych powiatu krakowskiego,
 • z działalnością placówki straży granicznej w Krakowie-Balicach w 2019 r., a także
 • z informacją o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2019 r.

Następnie Rada Powiatu przyjęła szereg uchwał, m. in.:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2020 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/161/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
 • w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2020
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/396/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krakowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Powiecie Krakowskim
 • w sprawie zmiany uchwały nr XLII/399/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
 • w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020
 • w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krzeszowicach i włączenia go w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach
 • w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego poprzez zmianę siedziby z ul. Zakątek 2 w Krakowie na ul. Fatimską 41a w Krakowie
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/185/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Skale wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
 • w sprawie powierzenia Gminie Krzeszowice prowadzenia zadania publicznego Powiatu Krakowskiego
 • w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/202/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów honorowych: “Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” i “Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego”.

Sesję zakończyły wnioski i oświadczenia radnych oraz dyskusja o sprawach bieżących.