Jak poinformował w tym tygodniu minister finansów Powiat Krakowski otrzymał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w 2020 roku na rozbudowę drogi powiatowej nr 2181K w miejscowości Wołowice, gmina Czernichów.

Dofinansowanie takie otrzymają podmioty, które w ramach tegorocznego naboru złożyły wnioski spełniające wymagania formalne i kryteria uzgodnione wspólnie przez stronę rządową i samorządową – dysponentem środków jest minister właściwy do spraw finansów publicznych, działający w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego.

Jak podkreślał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, rezerwa subwencji ogólnej jest kolejnym wsparciem, obok Funduszu Dróg Samorządowych, z którego rząd w ciągu 10 lat na inwestycje na drogach lokalnych przeznaczy 36 mld zł, źródłem wsparcia samorządów. 

Kwota subwencji z rezerwy ogólnej budżetu Państwa przyznana przez Ministra Infrastruktury wynosi: 2 930 666 zł, zakładany wkład Powiatu Krakowskiego: 1 600 000 zł, podobną kwotę wsparcia zadeklarowała gmina Czernichów.

 ___

Zakres robót w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2181K w km 1+118,62 – 3+380,83 w miejscowości Wołowice, gmina Czernichów” obejmuje:

 • przebudowę nawierzchni jezdni na długości 2 262 mb,
 • budowę chodnika prawostronnego szer. 2,0 m o długości 141 mb,
 • budowę chodnika lewostronnego szer. 2,0 m o długości 2 214 mb,
 • budowę poboczy utwardzonych (lewostronnego szer. 1,25 m, prawostronnego szer. 1,0 i 2,0 m),
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę wylotów kanalizacji deszczowej do rowu, wylotu do istniejącego przepustu oraz wylotu do istniejącego zbiornika retencyjnego wraz z umocnieniami wylotów,
 • budowę peronów autobusowych – po 3 sztuki na stronę,
 • budowę korytek ściekowych betonowych przy krawędzi jezdni,
 • budowę ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki betonowej przy całej długości projektowanego chodnika,
 • budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
 • budowę zjazdów indywidualnych,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi,
 • wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
 • rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania.

Starosta Krakowski Wojciech Pałka wraz z Zarządem Powiatu składa serdeczne podziękowania prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu oraz ministrowi infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi za docenienie wagi i znaczenia tego projektu dla rozwoju powiatu krakowskiego, a także dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukaszowi Wróblewskiemu wraz z całym zespołem za przygotowanie bardzo dobrego wniosku.