W środę, 24 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się XXI sesja Rady Powiatu w Krakowie. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym (sesję będzie można obserwować pod adresem: Zawiadomienie o XXI sesji Rady Powiatu w Krakowie).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Powiatu w Krakowie
 4. Sprawozdanie Starosty Krakowskiego z działalności Zarządu pomiędzy sesjami
 5. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie krakowskim
 6. Stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych powiatu krakowskiego
 7. Działalność placówki straży granicznej w Krakowie-Balicach w 2019 r.
 8. Informacja o zagrożeniach, które wystąpiły w powiecie krakowskim w 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krakowskiego na lata 2020 – 2027 przyjętej Uchwałą Nr XV/161/2019 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Krakowskiego na rok 2020
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/396/2018 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Krakowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionych
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/256/2002 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych w Powiecie Krakowskim
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/399/2014 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Krakowski
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Krzeszowicach i włączenia go w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Krzeszowicach
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego poprzez zmianę siedziby z ul. Zakątek 2 w Krakowie na ul. Fatimską 41a w Krakowie
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/185/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Łokietka w Skale wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/202/08 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułów honorowych: “Zasłużony dla Powiatu Krakowskiego” i “Honorowy Obywatel Powiatu Krakowskiego”.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych
 20. Sprawy bieżące
 21. Zamknięcie obrad