Zarządzeniem Nr 77/2020 z dnia 6 lipca 2020r. Starosta Krakowski ogłosił przystąpienie do konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Krakowie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Powiat Krakowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Krakowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2020r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 6 lipca 2020 r. do 13 lipca 2020 r. w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odnośnie projektu w/w uchwały.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do w/w projektu uchwały.

Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie